Satakunnan Sosialidemokraattien vaalijulistus 2023

18.03.2023

VASTUUNKANTAJAT – SATAKUNNAN SOSIALIDEMOKRAATTIEN VAALIJULISTUS 2023

Oma yliopisto – osaajia korkeakouluista ja ammatillisesta koulutuksesta

Satakunnassa perus- ja ammatilliselle opetukselle tulee taata riittävät resurssit. Näin tarjoamme nuorille ja myös aikuisväestölle hyvät ja monipuoliset jatkuvan oppimisen mahdollisuudet. Samalla yrityselämämme ja julkinen sektori saavat tarvittavia osaajia myös jatkossa sekä korkeakoulutuksen että ammatillisen koulutuksen kautta.

Porin Yliopistokeskuksen rahoitusta on lisättävä merkittävästi ja hallinnollista asemaa vahvistettava. Turun yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen toimintaa tulee kehittää Raumalla. Tulevaisuudessa Satakunta tarvitsee oman yliopiston. On kokeiltava uusia toimintamalleja koulutuksen kehittämisessä. Varmistettaan maakunnan laadukas ammattikorkeakoulutoiminta mm. SAMK:n ja DIAK:n toimintoja kehittämällä.

Turvallisuus on yhteinen asiamme

Satakunnassa sijaitseva Turvallisuuskeskus on toimiva ja kehittyvä ympäristö tarvittavan pelastajakoulutuksen määrälliseksi ja alueellisesti kattavaksi kehittämiseksi. Sitä tulee laajentaa myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden osalta merkittäväksi koulutuspaikaksi viranomaisille, yrityksille ja yhteisöille.

Satakunnassa olevia varuskuntia Kankaanpäässä ja Säkylässä tulee kehittää maan kokonaisturvallisuuden parantamiseksi. Tulevan NATO -jäsenyyden mahdollisuudet maakunnan yritystoiminnassa ja siihen liittyvien toimintojen mahdollinen sijoittuminen Satakuntaan on hyödynnettävä.

Tehokkaita toimia työelämään

Työvoiman saatavuuden edistämiseksi tulee toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä yli sektori- ja aluerajojen. Oppilaitosten, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyötä on lisättävä sekä tunnistettava työvoiman tulevaisuuden tarpeet. Työvoimapulan kasvaessa työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien rekrytointia Satakuntaan on lisättävä. Kotouttamisresursseja on lisättävä ja lupakäytäntöjä sujuvoitettava. On edistettävä pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja nuorisotyöttömien pääsyä työmarkkinoille. Tarttuminen pudokasnuorten ongelmiin auttaa heitä takaisin koulutukseen ja työelämään.

Työvoimapalvelujen siirtämistä kuntien vastuulle tulee tavoitella lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Panostuksia vihreään siirtymään

Luonto ja hyvä elinympäristö ovat arvokkaita asioita. Satakunnassa on lisättävä panostuksia vihreän siirtymän toimialoille, muiden muassa elintarviketuotantoon ja -teollisuuteen, biotalouteen, energia- ja akkutuotantoon sekä kierrätysliiketoimintaan. Satakunnassa on suuret satamat, laajasti meriteollisuutta, metallien jalostamiseen ja käsittelyyn liittyvää teollisuutta sekä laivanrakennusta. Niihin liittyvää koulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa on lisättävä. Avointa vuorovaikutusta alueen asukkaiden, lupaviranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien välillä on aktivoitava.

Sujuva, huoltovarmuuden turvaava ja ympäristöystävällinen liikenne

Satakunnan saavutettavuus on koko Suomen elinkeinoelämän kehittymisen, työvoiman liikkuvuuden ja kansainvälisten yhteyksien sekä huoltovarmuuden kannalta olennaisen tärkeää. Parannustoimenpiteitä tulee kohdistaa mm. valtateille 2, 8, 11, 12 ja 23 sekä ratayhteydelle Tampere – Pori/Rauma. Erityistä huomiota tulee nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa kiinnittää myös Suomen sisäiseen poikittaisliikenteeseen. Läntisen Suomen merkitys koko Suomen kansainvälisten yhteyksien mahdollistajana on noussut merkittävästi. Hyvät tie- ja ratayhteydet Porin ja Rauman satamiin turvaavat osaltaan myös maamme huoltovarmuuden. Valtion rahoitusta on saatava myös alemman tienverkon kunnon ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Liikkumisen ja liikenteen uudet mahdollisuudet niin sähkö-, kaasu- kuin älyliikenteen hyödyntämisessä on otettava käyttöön. Aktiivinen ilmastopolitiikka tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksillemme ja lisää näin Satakunnan elinvoimaisuutta.

Lentoliikenteen Pori-Helsinki-yhteys on saatava mukaan valtion maakuntien lentoyhteyksien tukitoimiin.

Kahden tunnin junayhteys Helsinkiin

Tavoitteena on Pori-Tampere-Helsinki -yhteyksien kehittäminen matka-aikaa nopeuttamalla ja vuorotarjontaa täydentämällä. Tavoitteena tulee olla jatkossa noin kahden tunnin junayhteys pääkaupunkiin. Myös aikataulumuutokset myöhäisjunien osalta on otettava tarkasteluun. Tärkeänä em. yhteyksiä täydentävänä tavoitteena on, että henkilöjunaliikenne Rauman rataosuudelle saadaan palautettua mahdollisimman nopeasti.

Junien kulunvalvonnan modernisoiva Digirata-hanke on merkittävä ratojen välityskykyä lisäävä kehittämispäätös. Digiradan kaupallinen pilotointi Suomessa v. 2025–2026 tulee tehtyjen päätösten mukaisesti toteuttaa parhaaksi pilottikohteeksi valikoituneella Tampere-Pori/Rauma -radalla.

Satsaukset raideliikenteeseen ovat tulevaisuutta. Siksi siitä on tehtävä houkutteleva matkustusmuoto. Lähiliikenteen aloittaminen maakunnan radoilla on toteutettavissa. Tämä edellyttää lisäpanostuksia rataverkkoon. Turvalaitejärjestelmät on uusittava ja tasoristeyksiä poistettava Pori-Tampere -rataosalta. Mahdollisuus avata Pori-Haapamäki -rata uudelleen ja URPO -radan (Uusikaupunki-Rauma-Pori) edellytyksiä tulee edelleen selvittää.

Yhteinen ja yhtenäinen Satakunta

Kaikille satakuntalaisille on taattava helposti saavutettavat ja laadukkaat peruspalvelut. On huolehdittava, että valtio antaa riittävän rahoituksen työnsä aloittaneelle hyvinvointivointialueellemme. Sen avulla turvaamme hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut Satakunnassa.

Satakuntalaisten on pidettävä huolta, että jatkossakin pystymme päättämään asioistamme itse. Poliittisten toimijoiden keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön vahvistaminen takaa yhteisen ja yhtenäisen Satakunnan, jolla on oma hyvinvointialue, maakuntahallinto ja vaalipiiri. Satakunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki siihen kuuluvat kunnat tuntevat olevansa osa Satakuntaa. Kumppanuus ja liittoutuminen naapurimaakuntien välillä edistävät tätä tavoitetta. Satakunnan on oltava näissä asioissa aloitteellinen.

18.03.2023SDP:n eduskuntavaaliehdokkaat 2023
18.03.2023Satakunnan Sosialidemokraattien vaalijulistus 2023
31.10.2022Alkkiantien kunnostuksesta kirje pääministerille
12.09.2022Voitto Raita-aho hyvinvointialueen viestintäjaokseen
23.06.2022Voitto Raita-aho valtuustoaloitteita
28.02.2022Voitto Raita-aho hyvinvointialueen hallitukseen
28.01.2022Voitto Raita-aho aluevaltuuston varajäseneksi
05.11.2021Satakunnan sosialidemokraattien aluevaaliohjelma
05.11.2021Voitto Raita-aho aluevaaliehdokkaaksi
12.06.2021Vaalitilaisuus la 12.6.2021

Siirry arkistoon »